Hüseyin AKDENİZ     
Malmüdürü V.        
 
 
 
Numan ARSLAN
Muhasebe V.H.K.İ
 
 
 
 
Edip DOĞAN
Muhasebe V.H.K.İ
 
 
 
Mehmet DOĞAN
Gelir V.H.K.İ
 
 
 
Hikmet YAŞAR
Gelir Uzmanı
 
 
DİYADİN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
MUHASEBE SERVİSİ
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ             (EN GEÇ)
 
1
Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
1- Konusuna göre;
    a) ilgili idarenin yazısı
    b) Mahkeme kararı
    c) İdari para cezası karar tutanağı
    d) Ecrimisil İhbarnamesi
    e) İlgilinin Beyanı
15 DAKİKA
 
2
Adli Teminat İşlemleri
1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı
15 DAKİKA
 
2- İadesinde;
 
a) Mahkeme Kararı
 
b) Alındı aslı
 
c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
3
Teminat Alınması
1- İhaleyi yapan kurumun yazısı
15 DAKİKA
 
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
 
4
Kesin Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
45 DAKİKA
 
2- Alındı belgesi
 
3- SGK ilişiksizlik belgesi
 
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
 
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
5
Geçici Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
45 DAKİKA
 
2- Alındı belgesi
 
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
6
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
1- Alındı belgesi
1 SAAT
 
2- ilgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
 
3-İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
7
Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
10 DAKİKA
 
8
Emanet iade işlemleri
1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
30 DAKİKA
 
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
 
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
 
9
İhale, Harcırah, Fatura ödemeleri tahakkuk evraklarının teslim alınması, tetkiki ve ödenme işlemleri
5018 sayılı Kanun'un 61. maddesine göre incelenmesi gerekli Ödeme Emri belgesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen ödemenin türüne göre eklenmesi gereken belge ve ekleri
Muhasebat Gen. Müd. 7 sıra nolu tebliğe göre 4 işgünü
 
10
Maaş, Ekders, Mesai ve diğer sosyal hak ve yardım ödemeleri
5018 sayılı Kanun'un 61. maddesine göre incelenmesi gerekli Ödeme Emri belgesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen ödemenin türüne göre eklenmesi gereken belge ve ekleri
Muhasebat Gen. Müd. 7 sıra nolu tebliğe göre 4 işgünü
 
11
Taşınır işlemleri
Her türlü giriş işleminde Taşınır işlem Fişi, ayrıca durumuna göre Kayıtdan Düşme Teklif Onayı,
Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen süreler
 
12
Taşınır çıkış İşlemleri
Tüketimi yapılan malzemeler listesi
Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen süreler
 
13
Kaybedilen alındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi
1- Dilekçe
1 SAAT
 
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
 
MİLLİ EMLAK SERVİSİ
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA
 İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
 SÜRESİ
 
1
Bedelsiz yatırım irtifak hakkı
Kamu taşınmazlarının tahsisi ve devri hakkındaki yönetmelik ve Hazineye ait taşınmazların yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen belgeler
6 ay
 
2
Belediyeler ve İl Özel İdarelerine terk işlemi
203 sayılı tebliğin I. Bölümde sayılı belgeler
1 ay
 
3
Genel ve Özel satış işlemleri
313 sayılı tebliğde belirtilen belgeler
6 ay
 
4
İhtiyaç fazlası taşınırların devir işlemleri
Taşınırmal Yönetmeliğinin 5. bölümündeki belgeler
1 ay
 
5
İrtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi
2005/13 no'lu genelgedeki ve 301-306 sayılı tebliğdeki belgeler
6 ay
 
6
Menkul mal satış ve tasfiye
311 sayılı milli emlak genel tebliğindeki belgeler
1-2 ay
 
7
Rayiç bedel üzerinden doğrudan satış işlemleri
313 sayılı tebliğin II.bölümündeki belgeler
2 ay
 
8
Tahsis işlemlerinin yürütülmesi
315 sayılı milli emlak tebliğindeki belgeler
1 ay
 
9
Tarım arazileri satış işlemleri
313. sayılı tebliğin C bölümündeki belgeler
1 yıl
 
10
Hazine taşınmazlarının kira, satış v.b. İşlemleri
İşlemin Özelliğine göre ilgili tebliğ (300 ve 313 sayılı MİLE Tebliğ
1 yıl
 
GELİR SERVİSİ
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
Tebliğ İşlemleri
Tebliğ Alındısı
7 gün
 
2
Resmi gelen evrak işlemleri
Yok
Aynı Gün
 
3
Arşiv oluşturma ve muhafazası
Yok
Muhtelif
 
4
Düzeltme fişi (iadeli) işlemi
GVK.121 ve KVK.34. maddeler
7 gün
 
 
5
İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi.
İhbara dayanak teşkil edecek belge.
7 gün
 
6
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma İstatistiği
Yok
1 gün
 
7
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma İstatistiği
Yok
1 gün
 
8
 Motorlu Taşıt Borç Sorgulaması
Yok
3-15 saniye
 
9
Tam otomasyon kapsamındaki vergi dairesine kayıtlı mükelleflerin beyanname bildirim ve eklerinin elektronik ortamda alınması
 
3-15 saniye
 
10
Denetim işlemlerinin yürütülmesi
 
Muhtelif
 
11
e-Beyanname
yok
Muhtelif
 
12
Borç Takibi
yok
30 GÜN
 
13
Sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellefiyet tesisi işlemleri
 
Aynı gün
 
 
Aynı Gün
 
14
Sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı değişiklikler ile ilgili işlemler
VUK 157
Aynı gün
 
VUK 157, 168 ve müteakip mad. VDİY md.12
Aynı Gün
 
15
Sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı terk işlemleri
VUK 160
Aynı gün
 
VUK 160 ve 164 arası VDİY Md.14,15,16
Aynı Gün
 
16
Süreksiz mükellefiyet tesisi işlemleri
VUK 153 ve müteakip maddeler
Aynı gün
 
VUK 153 ve müteakip Md. VDİY Md.3
Aynı gün
 
17
Süreksiz mükellefiyet değişikliği ve terki işlemleri
VUK 160
Aynı gün
 
VUK 160 VDİY Md.3
Aynı gün
 
18
Yoklama fişi düzenlenmesi işlemleri
 
Aynı gün, 1-7 gün
 
19
Ödeme kaydedici cihaz yoklama işlemi
VUK 127
 
 
3100 sayılı Kanunun 5. maddesi ve konuyla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 1 Seri No.lu Genel Tebliğ
AYNI GÜN
 
yok
yok
 
20
Tahakkuk fişi düzenlenmesi işlemi
 
Aynı gün
 
21
Düzeltme işleminde (iadesiz)
VUK 116 ve müteakip maddeler, işlem yönergesi 57
Muhtelif
 
VUK 116 ve müteakip Md. VDİY 57
Muhtelif
 
22
Düzeltme fişi (iadeli) işlemi
VUK 116 ve müteakip maddeler,işlem yönergesi 57
Muhtelif
 
VUK 116 ve müteakip VDİY 62 GVK 252 G.Teb. KDV ilgili Gen.Teb.
Muhtelif
 
23
Düzeltme fişi (terkin) işlemi
VUK 116 ve müteakip maddeler,işlem yönergesi 62
Aynı gün
 
24
Tecil talebi işlemi
6183 48, işlem yönergesi 65
Aynı Gün
 
25
Ceza indirim talebi işlemi
VUK 376,
10 dk.
 
başvuruya ait dilekçe, varsa gerekli ekler  213 sayılı vergi usul kanunu 376. madde
yok
 
26
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi kabulü işlemi
Veraset ve intikal vergisi kanunu 7, işlem yönergesi 174
10 dk.
 
VİV Md.7 VDİY 174 müteakip
 
 
27
Bağkur formlarının onayı işlemi
yok
10 dk.
 
28
Borcu Yoktur belgesi işlemi
yok
10 dk.
 
29
Bilanço tasdiki işlemi
yok
15dk.
 
30
Banka tahsilatının hesap kartına işlenmesi(EBTİS)
yok
Aynı gün
 
31
Hukuki ihtilaflara ilişkin olarak  savunma yapmak
yok
Ortalama 30 gün
 
yok
 30 gün
 
yok
Ortalama 30 gün
 
32
Motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili bağlı ve bağımsız vergi dairelerinin birbirleri adına ilişik kesme belgesi düzenlemesi
yok
5 dk
 
33
Tecil işlemi
Dilekçe, Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu (2008/3 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi), vergi dairesi yazısı
Aynı Gün
 
34
Malvarlığı araştırması işlemi
 
Muhtelif
 
 
35
Para cezaları işlemi
 
Aynı Gün
 
36
Ödeme Emirleri veya Haciz Varakalarının Gönderilmesi işlemi
 
7 gün
 
37
Elektronik Haciz İşlerinin Yapılması
Yok
Aynı Gün
 
38
Diğer illerdeki hacizli araçların satışı işlemi
Resmi yazı
1ay
 
39
Terkin işlemi
 
7 gün
 
40
Haczedilen menkul malların satış işlemi
 
6 ay
 
41
Mahkemeler ile yapılan yazışmalar
 
Muhtelif
 
42
Maden Ruhsat, Avcılık Belgesi, Karayolları İzin Belgesi, Finansal Faliyet İzin Belgesi, Yargı Harçları Tahsili
 
Aynı Gün
 
43
Nüfus müdürlüklerinden gelen ölüm mirasçı bildirimlerine işlem yapılması
 
Aynı gün
 
44
Özlük servisi
 
Aynı gün
 
45
Evrak servisi
Yok
Aynı gün
 
46
Elektronik Tebligat İşlemleri
Ödeme Belgesi
Aynı Gün
 
47
Taşınır mal servisi
5018 s.kanun ve bağlı yönetmelikler
Muhtelif
 
         
İlk Müracaat Yeri
Diyadin Malmüdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Diyadin Kaymakamlığı
 
İsim
Hüseyin AKDENİZ
İsim
   
Unvan
Malmüdürü V.
Unvan
   
Adres
Hükümet Konağı 1/Kat Diyadin
Adres
Hükümet Konağı Kat/2 Diyadin
 
Telefon
0472 511 20 19
Telefon
0472 511 21 79
 
Faks
0472 511 20 19
Faks
0472 511 32 42
 
e-posta
     
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

T.C. Diyadin Kaymakamlığı Tel: (0472) 511 21 79