T.C.

DİYADİN KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI

Birliğimizce Diyadin İlçesi Özgür Azer Kurak Anaokulu ve Yeşildurak Köyü Okulu ihata duvarı yapımı, Diyadin Şehit İlhan Demir Ortaokulu ve Hacıhalit Köyü Okulu çatı onarımı, Diyadin Hüseyin Öner Okulu önüne saçak yapımı ile Mehmet Akif Ersoy Okulu merdiven basamağı onarım yapım işi Birlik İhale Yönetmeliği esas alınarak Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen usul ve esaslara tabi değildir.

1. İdarenin adı: Diyadin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

1.1- Adresi: Hükümet Konağı Kat: 3 Diyadin/AĞRI

1.2- Telefon - Faks Numarası: 0 (472) 511 20 34- 0 (472) 511 20 34

1.3- Elektronik Posta Adresi: diyadinkhgb@hotmail.com

1.4- İlgili Personelin Adı Soyadı Ünvanı: Faruk AĞRI Birlik Müdürü

2. İhale konusu yapım işinin;

2.1. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Diyadin İlçesi Özgür Azer Kurak Anaokulu ve Yeşildurak Köyü Okulu ihata duvarı yapımı, Diyadin Şehit İlhan Demir Ortaokulu ve Hacıhalit Köyü Okulu çatı onarımı, Diyadin Hüseyin Öner Okulu önüne saçak yapımı ile Mehmet Akif Ersoy Okulu merdiven basamağı onarım yapım işi

2.2. İşin Yapılacağı Yer: Diyadin İlçesi Özgür Azer Kurak Anaokulu, Yeşildurak Köyü Okulu, Diyadin Şehit İlhan Demir Ortaokulu, Hacıhalit Köyü, Diyadin Hüseyin Öner Okulu ve Mehmet Akif Ersoy Okulu

2.3. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı tarihinden itibaren hava, arazi ve güvenlik şartları çalışmaya elverişli olduğu taktirde 3 (üç) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe hemen başlanacaktır.

2.4. İşin Bitirilme Süresi: Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3. İhalenin;

3.1. Yapılacağı Yer: DİYADİN KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU

3.2. Tarihi - Saati: 29/07/ 2015 - Saat : 11:00,de

4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5. İhale dokümanı Diyadin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve alınabilir. İhale dokümanı 500,00 (Beşyüz) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Doküman bedeli, Türkiye Ziraat Bankası Diyadin Şubesinde bulunan 26965501-5001 nolu hesabına (İban No: TR250001000479269655015001) yatırılacaktır.

6. Teklifler ihale saatine kadar Diyadin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

-Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Mevzuat hükümleri uyarınca ihalenin yapılacağı ay içerisinde kesinleşmiş vergi ve SGK borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge.

e) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

Teklif mektubunda;

- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

- Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.)

- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.

-İstekliler tekliflerinde anahtar teslim götürü bedel fiyat belirteceklerdir.

f) İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3 tutarından az olmamak üzere Birliğimizin Türkiye Ziraat Bankası Diyadin Şubesinde bulunan 26965501-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair belge,

g)İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlendiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösterten ve teklif ettiği bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi. (iş ortaklığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteesilen sorumludurlar.)

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak üst yapım işlerinden B III. Grup işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

Yapım işleri uygulama yönetmeliğinin 55 ci maddesinin c bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri: İnşaat Mühendisliliği, Mimar veya Makine Mühendisliği

h)Aşağıda belirtilen personel teknik personel olarak istenmektedir.

ADET POZİSYONU MESLEKİ ÜNVANI MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

1 Mühendis İnşaat Mühendisi En az 1 yıl deneyimli

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

Yukarıda belirtilen özelliklerdeki teknik personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütname, çalıştırılıyor ise bu personele ait noter tasdikli diploma fotokopisi ile SGK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur.

*Yukarıda belirtilen teknik personelin iş başladığı zaman işin başında bulunması zorunludur. Aksi takdirde her takvim günü için 0,01 (yüzdebir) oranında ceza uygulanacaktır.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

ı) İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

i) İş ile ilgili ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.

j) Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ve bağlı bulunduğu kurumdan alınması zorunlu olan yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösteren belgeler.

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.

m)İsteklilerin işi alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

n) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin taahhütname.

8. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Teklifler (KDV Hariç) götürü bedel olarak verilecektir. Sözleşme, anahtar teslim götürü bedel sözleşme olarak düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat NAKİT olarak yatırılacaksa, Birliğin T.C. Ziraat Bankası Diyadin Şubesinde bulunan 26965501-5001 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

11. Birliğimiz tarafından ihale edilen bu işte yeterliliğe ilişkin hususlar idari şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Birliğimizin tarafından gerçekleştirilecek bu ihale 4734 Sayılı kamu İhale Kanununa tabi değildir. Birliğimiz İçişleri Bakanlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

İLAN OLUNUR!

 
 

T.C. Diyadin Kaymakamlığı Tel: (0472) 511 21 79